Hướng dẫn những thay đổi trong chế độ kế toán mới TT133_BTC

Hướng dẫn những thay đổi trong chế độ kế toán mới TT133_BTC

Thông tư TT133/2016/TT-BTC bắt đầu được áp dụng từ 1-1-2017, thay thế cho QĐ48/2006/QĐ-BTC.

Dưới đây là Điều 91 trong TT133 hướng dẫn về chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi chuyển từ QĐ48 sang TT133.

 * Bổ sung thêm các tài khoản sau :

   –  Tk 128 : Đầu tư nắm giữu đến ngày đáo hạn,

   –  Tk 136 : Phải thu nội bộ,

   –  Tk 151 : Hàng mua đang đi đường,

   – Tk 228 : Góp vốn vào đơn vị khác,

   – Tk 336 : Phải trả nội bộ.

 * Bỏ  các tài khoản sau :

   – Tk 142 : Trả trước ngắn hạn ( Nếu có số dư chuyển sang Tk 242 ),

   – Tk 159 : Các khoản dự phòng,

   – Tk 171 : Giao dịch mua bán trái phiếu của Chính Phủ,

   – Tk 221  : Đầu tư tài chính ngắn hạn,

   – Tk 224  :Ký quỹ và ký cược dài hạn,

   – Tk 311 : Vay ngắn hạn (Sang tk 341),

   – Tk 315 : Nợ dài hạn đến hạn trả,

   – Tk 351 : Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc,

   – Các tài khoản ngoại bảng.

Share on Facebook