Giảm thuế TNDN đối với DN có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

Giảm thuế TNDN đối với DN có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định mức thuế suất này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN của năm trước liền kề.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP về “Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thế thu nhập doanh nghiệp và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng”. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (13.8.2013)

Theo đó, sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỉ đồng.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định mức thuế suất này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN của năm trước liền kề.

Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động SXKD kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế năm 2012 không đủ 12 tháng, hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013, thì vẫn được hưởng mức thuế suất thu nhập DN 20% nếu doanh thu bình quân tháng không vượt quá 1,67 tỉ đồng.

Theo Hoàng Quang

Lao động

Share on Facebook